แบบฟอร์มต่างๆสำหรับดาวน์โหลด

1.

หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหน้า)

2.

หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหลัง)

3.

หนังสือโอน (ด้านหน้า)

4.

หนังสือโอน (ด้านหลัง)

5.

หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหน้า)

6.

หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหลัง)

7.

หนังสือยินยอม

8.

หนังสือยินยอม (กรณีรถเข้าไฟแนนซ์)

9.

เอกสารใบโอนสิทธ์ (ป้ายประมูล)

10.

เอกสารแบบคำขออื่นๆ

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)

สมุดทะเบียนรถ

เอกสารชุดจดทะเบียนรถป้ายแดง